Psychosoft
DomůZákladní programPsychodiagnostikaPsychosoftFAQDownload

C e n y
Reakční čas
Psychomotorické tempo
Učení a paměť
Číselný čtverec
Sémantický výběr
Determinační barevný
Determinační test - barevný
Jedná se o modifikaci Vídeňského determinačního přístroje. Předlohami jsou barevné kruhy, doplněné zvukovými podněty a podněty pro reakci pedály. Zvukové podněty jsou tvořeny vysokým a nízkým tónem, podněty pro levý pedál kolečkem v levém rohu obrazovky, pro pravý pedál v pravém rohu. Úkolem klienta je rozhodnout, o který z podnětů se jedná a na panelu pro odpovědi stisknout odpovídající tlačítko, případně sešlápnout patřičný pedál. Test standardně předkládá 2x64 úkolů, ve standardní posloupnosti. Test se administruje ve volném a nuceném tempu po 64 úkolech. Program sleduje a zapisuje správnost a čas reakcí, u nuceného tempa navíc počet stihnutých reakcí. Pro tyto veličiny jsou vypočteny normy, rozdělené do věkových kategorií nebo pro celou populaci.
 • přístrojový test, administrace přímo počítačem
 • měření percepční pohotovosti, rychlosti a správnosti reakcí na vizuální a akustické podněty
 • 2 x 64 podnětů
 • klient reaguje pomocí tlačítkového panelu, nebo dvojicí pedálů
 • testování operátorů, řidičů, střelců
 • možnost skupinového vyšetření (síťová verze)
 • čas administrace : přibližně 3-5 minut
Provedení USB, nebo s dotykovou obrazovkou
Vstupní data
Test předkládá 64 podnětů v pevně daném pořadí. Podnět tvoří barevný kruh, kroužek v pravém, nebo levém horním rohu obrazovky, nebo vysoký a nízký tón. To je celkem 10 druhů podnětu. Ukázka podnětů:
Sedmý a osmý druh podnětu jsou kroužky v horním rohu obrazovky, na které se reaguje pedálem. Devátý a desátý typ podnětu je prázdná obrazovka. V tom okamžiku zazní vysoký, nebo hluboký tón. Na podněty reaguje posuzovaná osoba stiskem příslušného tlačítka na odpověďovém panelu, nebo sešlápnutím patřičnéhu pedálu.
Tlačítkový panel a pedály pro připojení na USB
Tlačítkový panel pro reakce posuzované osoby se připojí pomocí šňůry (součást dodávky) k USB portu počítače. Barevnými tlačítky se reaguje na barevné podněty, šipkami na zvukové podněty. Šipka "Dolů" představuje "nízký tón", šipka "Nahoru" pak "vysoký tón".

Ovladače pro tlačítka a pedály jsou součástí instalace. V současnosti dodáváme ovladače pro Windows XP, Vista, Win7 a Win8 a to pro 32bit i 64bit operační system.

Pedály Determinačního testu slouží pro reakce na sedmý a osmý podnět. Připojení je opět na port USB, potřebné ovladače jsou součástí instalace.

Test lze používat i na notebooku - výhodné i pro "mobilní" vyšetření.

Pro tento test je dobré má-li počítač alespoň 3 porty USB. Není-li tomu tak, lze použít pasivní rozbočovač (není součástí dodávky).

Dotyková obrazovka a pedály pro připojení na USB
Druhá varianta testu použitelná pouze u počítače se dvěma monitory, z nichž jeden je dotykoý (Touch monitor). Na jedné obrazovce se ukazují podněty, na druhé (dotyková) je zobrazen tlačítkový panel. Pedály zůstávají v provedení USB.
Výsledky
Výsledky testu jsou zobrazeny na monitoru počítače ve dvojitém diagramu. V horní části diagramu jsou výsledky testování ve volném tempu, spodní ukazuje totéž pro nucené tempo. Následuje ukázka diagramu pro standardní verzi testu, ve volném i nuceném tempu.
Sloupce diagramu znázorňují délku reakce na daný podnět ve vteřinách a jsou barevně odlišeny správné (modré) a chybné (červené) reakce. Dále je v diagramu fialová čára ukazující klouzavý průměr času reakcí. Měřítko diagramu a interval klouzavého průměru je možno měnit v detailním náhledu na výsledky. Svislá osa značí čas reakce, vodorovná počet podnětů. V pravé části diagramu jsou tabulky se statistikou reakcí, průměrným časem v 1. a 2. polovině testu. Sledované hodnoty pak tvoří "Průměrný čas reakce", "Odchylka času reakcí", "Správně" a u nuceného tempa ještě "Stihnuté reakce". Tyto veličiny jsou zobrazeny v absolutní dosažené hodnotě, tedy hrubý skór a ve vážené hodnotě (Z-skóre) a v posledním sloupečku tabulky je hodnota váženého skóru ve stenech nebo percentylech. Hodnoty v tabulkách představují:
 • T min – nejkratší reakce
 • T max – nejdelší reakce
 • M1 – průměrný čas reakce v 1.polovině testu
 • M2 – průměrný čas reakce ve 2.polovině testu
 • M1/M2 – poměr výše uvedených veličin
 • T sum – celkový čas reakcí volného i nuceného tempa
 • Prům. čas - průměrný čas reakce (HS/VS - čas/Z skór/sten)
 • Odchylka - standardní odchylka časů 64 reakcí (HS/VS - čas/Z skór/sten)
 • Správně - počet správných reakcí (HS/VS - počet/Z skór/percentyl)
 • Stihnuté - stihnuté reakce nuceného tempa (HS/VS - počet/Z skór/percentyl)
Mezi tabulkami volného a nuceného tempa je označení způsobu administrace testu. Slůvko TOUCH značí vstup pomocí dotykové obrazovky, USB znamená vstup dat pomocí zařízení USB. V pravém dolním rohu diagramu je informace o použité normě.
Poznámka
Vážené hodnoty výsledků jsou získány pomocí jedné z vypočtených norem.
 • celá populace
 • věkové normy
  • do 30 let
  • od 31 do 40 let
  • od 41 do 50 let
  • nad 50 let
Normy byly vypočtené pomocí plošné McCallovy transformace. Vzhledem k rozložení průběhu jednotlivývh veličin jsou časové normy (prům. čas a odchylka) stanovené ve stenech. Hodnoty množstevní (počet správných a stihnutých reakcí) jsou vypočtené v percentylech.
Nově byl test standardizován. Podkladem jsou testová data 6503 klientů.
Ukázka rozložení průměrných časů volného tempa. Pro odchylku a pro nucené tempo je rozložení podobné. VS se udává ve stenech.
Ukázka rozložení veličiny množství - správné reakce, stihnuté reakce. Pro volné i nucené tempo je rozložení podobné Zde VS se udává v percentylech.
Před vlastní administrací testu se provádí zácvik. Klient reaguje na podněty jako při ostrém testu, na chybnou reakci je upozorněn. Zácvik probíhá ve volném tempu, stejným způsobem jako ostrý test, se stejnými podněty. V režimu zácviku se nezapisují data a nejsou ani žádné výsledky.
Pro nucené tempo je implicitně daná doba expozice podnětů - 1,5 vteřiny. Nově lze dobu nastavit buď na 1 vteřinu, nebo na 2 vteřiny. Pro tyto případy však není dosud stanovená norma.